نقاشی سنتی و مرمت نسخ خطی
Posts About
0 Followers
0 Followings
5 Artworks
  
Crop Banner
...
Save
Followers
There is not anything
Show more
Followings
There is not anything
Show more
تقریبا از 15 سالگی نقاشی سنتی را بصورت جدی از عمو خویش فرا گرفتم حدود 10 سال در کارگاه هنری و مرمت نسخ خطی موزه آستان حضرت معصومه فعالیت داشتم و اکنون نیز بصورت آزاد سفارشات مجموعه داران و دوستداران هنر را قبول میکنم
Success status Error status
Popup close icon